German versionČeská verzeEnglish version

Owner

ALEXBOW s.r.o
Na Úbočí 442
790 01 Jeseník

ID No.: 06034608
VAT No.: CZ06034608

Tel.: 721 993 738

E-mail
HOT-LINE

Adresa provozovny:
Za Podjezdem 498
79001 Jeseník

Add to favourites! Set as homepage! 


Recommend us

Do you think that our pages may interest some of your friends or people you know?
-> Recommend us!

 

     Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

1.            Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Alexbow s.r.o. IČ06034608 se sídlem Na Úbočí 442/5, 79001 Jeseník,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě  oddíl C, vložka 70374 (dále jen: „správce“).

2.            Kontaktní údaje správce jsou:

adresa:ALEXBOW s.r.o. Na Úbočí 442/5, 79001 Jeseník

e-mail:arrob.woodeznam.cz

telefon: +420 721 993 738

3.            Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.            Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.            Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:

             jméno a příjmení

             e-mailová adresa

             poštovní adresa

             telefon

            

2.            Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje pro objednávky a fakturaci

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.            Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

             plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

             splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

             oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

             Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

2.            Účelem zpracování osobních údajů je

             vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

             plnění právních povinností vůči státu,

3.            Ze strany správce nedochází  k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

1.            Správce uchovává osobní údaje

             po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

            

2.            Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.            Příjemci osobních údajů jsou osoby   účetní

2.            Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Zpracovatelé osobních údajů

1.            Zpracování osobních údajů je prováděno správcem

 

VI.

Vaše práva

1.            Za podmínek stanovených v GDPR máte

             právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

             právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

             právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

             právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

             právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a

             právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

2.            Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.            Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.            Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě

3.            Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

1.            Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.            Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 10.4.2017

 

 

Cart

Cart is empty.

Fire sale

Here you can soon find the most advantageous goods from our offer.

Current news

News by e-mail

Poll

Copyright © 2020 ALEXBOW s.r.o All rights reserved.
Application for internet shopping EasyShop ® 3.9 © IT STUDIO s.r.o.